സദാചാരം

ഇനിയെങ്കിലും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ സദാചാരത്തിന്റെ മുഷിഞ്ഞ കണ്ണട അഴിച്ചുമാറ്റി ചുറ്റിലുമൊന്ന് കണ്ണോടിക്കുക..
അവർ ചേർന്നിരുന്ന വാകമരച്ചോട്ടിൽ പ്രണയത്തിന്റെ ചുവപ്പ് വസന്തം വിടർത്തിയത് കാണാം..
അവർ കൈകോർത്തുനടന്ന മണൽ തീരത്ത് തിരപോലും വന്നുമായ്ക്കാത്ത ഉപ്പുചുംബനങ്ങൾ കാണാം..
അവരുടെ സ്വകാര്യതയിൽ കൈകടത്തി രഹസ്യങ്ങളിൽ എത്തിനോക്കി സ്വസ്ഥത കെടുത്താതിരിക്കുക…
ഒരുപക്ഷേ അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ മാനത്തെ വെള്ളിനക്ഷത്രങ്ങളാവാം,
നിലാവ് പെയ്യുന്ന രാത്രികളിൽ ഉറക്കം കെടുത്തിയ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളാവാം,
അവരൊരുമിച്ചു പോവാൻ കൊതിക്കുന്ന യാത്രകളാവാം,
ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത സമൂഹത്തോടുള്ള അമർഷമാവാം,
നല്ല നാളെയിലേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷകളുമാവാം…
ഒരുപക്ഷേ അവരുടെ ആലിംഗനങ്ങൾക്ക് സൗഹൃദത്തിന്റെ മണമുണ്ടാവും.
അവരുടെ ചുംബനങ്ങൾക്ക് പ്രണയത്തിന്റെ ചൂരുണ്ടാവും..
തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അമൂല്യങ്ങളായ നിമിഷങ്ങൾ സ്വയം നന്നാവാൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളുക…
ഇനിയെങ്കിലും അവരെ വെറുതെ വിട്ടാലും…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s