ആകാശം

അറിയാത്തവയൊക്കെയും
നീലയാണെന്നൊരിയ്ക്കൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു…

ശരിയായിരിയ്ക്കണം…

അവനെന്നും നീലയാണ്..

നോക്കിനോക്കി കണ്ണ് കഴച്ചാലും

മനം മടുപ്പിയ്ക്കാത്ത നീല…

ഇന്നോളമവന്റെ ശബ്ദമാരും കേട്ടിട്ടില്ല…

അവനൂമ ആയിരുന്നത്രെ…

എങ്കിലും തിമർത്തുപെയ്തവൻ വിങ്ങുന്നതും

തെളിഞ്ഞുപുഞ്ചിരി തൂകുന്നതും

ഞാനെത്ര കണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു…

ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിറം മാറി

അവനെന്നെ പ്രലോഭിപ്പിയ്ക്കും..

ഞാനവനോട് പരിഭവിയ്ക്കും,

പരാതി പറയും…

എഴുനിറമുള്ള ചേലചുറ്റി,

കളിയെന്നു ചൊല്ലിയെന്റെ കവിളത്ത് 

നുണക്കുഴി വിടർത്തും….

ഇടയ്ക്കവനെന്നോട് പിണങ്ങും…

വാശിതീർക്കാൻ ഒരുപാടുറക്കെ

അട്ടഹസിയ്ക്കും….

അവന്റെ മുഖമപ്പോൾ ചുവന്നുതുടുക്കും..

കോപം കൊണ്ടവനാളിക്കത്തും…

പേടിച്ചരണ്ടു ഞാൻ ഇറയത്ത്

കണ്ണുചിമ്മിയിരിയ്ക്കും…

അവന്റെ മനസലിയും…

ആർത്തുപെയ്തവന്റെ കണ്ണീരിൽ 

എന്നെ ആകെ നനയ്ക്കും…

അവനോടെന്നും പ്രണയമായിരുന്നു..

ഇന്നോളമത്രമേലാരെയും

അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

എങ്കിലുമവനും ഏറ്റുചൊല്ലും.

“അറിയാത്തവയൊക്കെയും നീലയാണ്,

അവനും നീലയാണത്രേ…”

Advertisements

3 thoughts on “ആകാശം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s