ലിപി

New Venture…Support And Promote.Need your blessings and advice..

“ലിപി” വെറും എഴുത്തുകുത്തുകളല്ല…മനസിൽ കുറിച്ചിടേണ്ടവയാണ്…ഇവിടെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്കും ചോദിയ്ക്കാൻ അനവധി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളുമുണ്ട്..ലിപി നിങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിച്ചേയ്ക്കാം..ചില ചിന്തകളൊക്കെ തിരുത്തിയെന്നും വരാം…വാക്കുകൾ സംസാരിയ്ക്കുന്നിടത്താണ് ചരിത്രം എഴുതപ്പെടുന്നത്..അവിടെയാണ് മാറ്റം സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടുന്നത്…ലിപി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്…,നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളതാണ്….
Page Link Is Shown Below

https://www.facebook.com/write2react/

Advertisements

2 thoughts on “ലിപി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s