ചിലർ

​ചിലരങ്ങനെയാണ്…

പിന്നിൽ നിന്ന് പരിഹസിയ്ക്കാനും

മാറിനിന്ന് ദോഷം പറയാനും

ഇല്ലാക്കഥകൾ മെനയാനും

മാത്രമേ അവർക്കറിയൂ…

മുന്നിൽ വരാൻ അവർക്കറിയില്ല…

നേരേ മുഖമുയർത്തിനോക്കാൻ അറിയില്ല…

പറയാനുള്ളത് പറയാനറിയില്ല…

സത്യമറിയാൻ അവർക്കാശയുമില്ല…

കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടു ഫലമില്ല…

അതുകൊണ്ടാണല്ലോ…

അവർ “അവരും” 

ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളും ആയിരിയ്ക്കുന്നത്…

ഞങ്ങളും നിങ്ങളും 

ഇരുധ്രുവങ്ങളിലാണല്ലോ….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s