സുഖമുള്ളൊരു വേദന


​നെഞ്ചിലിടയ്ക്കൊരു മൂർച്ചയേറിയ സൂചി കുത്തുന്ന വേദന…

സൂചിമുനയിൽ നിന്ന് വാർന്നൊഴുകുന്നത് രക്തമല്ല….

ഓർമകളാണ്….ഒരായിരം ഓർമ്മകൾ…

കനവുകളും നിനവുകളുമെല്ലാം ചേർന്ന് മനോഹരമാക്കിയവ…. അവയിലെവിടെയോ എന്തോ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടപോലെ……

തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം മനസെവിടെയോ ഉടക്കിയിരിക്കുന്നു…

അതങ്ങനെ തന്നെ തുടരട്ടെ…

സൂചിമുന വീണ്ടും ആഴ്ന്നു തറയ്ക്കട്ടെ…

ആ വേദനയ്ക്കും ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലോ…

😍

Advertisements

6 thoughts on “സുഖമുള്ളൊരു വേദന

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s