വഴി ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ

​ഒന്ന് തിരിഞ്ഞുനോക്കി…

അപ്പോഴാണ് മനസിലായത്….

തിരികെ ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഒരുപാട് ദൂരം പിന്നിട്ടിരിയ്ക്കുന്നു….

മുന്നോട്ടിനി പാതയില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഏറെ വൈകിപ്പോയി….

ഇവിടെ മുന്നിലൊരു വഴി തെളിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമായി വീണ്ടും കാത്തിരിക്കണോ???

അതോ തിരിച്ചെത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഗതകാലത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വിഫലമാവുന്ന ഒരു ശ്രമം നടത്തി വീണ്ടും പരാജയപ്പെടണോ???

അറിയില്ല,,,,ഒന്നുമറിയില്ല….

Advertisements

21 thoughts on “വഴി ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s