വരും ജന്മത്തിൽ..

പ്രിയ സുഹൃത്തേ…
മോഹമേറെയുണ്ടായിരുന്നൂ..
മഴചൊരിയുന്ന രാത്രിയിൽ ഏകനായ്,
തണുപ്പിന്റെ  മേലാപ്പും പുതച്ചു ഞാൻ,
കടത്തിണ്ണയിൽ വീണു കേഴുമ്പോഴും,
പുത്തനാം കുട തെല്ലൊന്നു പൊക്കിയും,
പുസ്തകസഞ്ചിയീ ചുമലേറ്റിയും,
അമ്മ തേച്ചുമിനുക്കുമുടുപ്പിട്ടു,
തോഴർ തൻ കൈകൾ കോർത്തുനടക്കുവാൻ.
നീ ചിരിക്കുന്നപോലെ ചിരിക്കുവാൻ,,,
വരും ജന്മത്തിൽ നീയായ്‌ ജനിക്കുവാൻ….
കൊച്ചുനാണയത്തുട്ടുകൾ നിൻ കയ്യിൽ
മാറിമാറിയമ്മാനമാടുമ്പൊഴും,
ഇത്തിരി മധുരം നുണയാനൊരു
മിഠായിപ്പൊതി നീളെ തിരഞ്ഞു ഞാൻ.
ഓണനാളിൽ പുതുപുടവയ്ക്കു നീ
കൈകൾ നീട്ടവേ, മാറാനുടുതുണി
പോലുമില്ലാതിടവഴി തോറുമേ
നഗ്നപാദനായ് വിങ്ങിനടന്നവൻ…
മോഹമേറെയുണ്ടായിരുന്നൂ..
നീ ചിരിക്കുന്നപോലെ ചിരിക്കുവാൻ,,,
വരും ജന്മത്തിൽ നീയായ്‌ ജനിക്കുവാൻ….
ഊണിനിന്നു വിഭവങ്ങൾ പോരെന്നു
നീ പരിഭവിച്ചീടുന്ന നേരമീ
കാലിയാം വയറിന്നൊരുനേരത്തെ
കാളലൊട്ടടക്കാനിരുവറ്റുകൾ-
ക്കായി നീറിയോൻ യാചിച്ചവൻ സദാ..
ഈ മഴ പ്രണയം പോലനുഭൂതി
നീ കവിത കുറിച്ചിടും നേരത്തു
മച്ചിലെത്തുള തന്നിൽ നിന്നിറ്റിടും
മാരിയിൽ നനഞ്ഞാകെ കുതിർന്നു ഞാൻ..
നല്ല സ്വപ്‌നങ്ങളിന്നു കാണേണ-
മെന്നുള്ളിലാശിച്ചു നീ ഉറങ്ങീടവേ..,
ഇന്നു രാവെങ്കിലും നിദ്ര വന്നിവൻ തന്നെ മെല്ലെ തഴുകാൻ കൊതിച്ചവൻ…
മോഹമേറെയുണ്ടായിരുന്നൂ…
നീ ചിരിക്കുന്നപോലെ ചിരിക്കുവാൻ,,,
വരും ജന്മത്തിൽ നീയായ്‌ ജനിക്കുവാൻ….
എങ്കിലും ഞാനേറെ അറിഞ്ഞൂ..
നിന്റെ താളിലൊതുങ്ങാത്തറിവുകൾ…
വിങ്ങിടുന്നോന്റെ വെമ്പലറിഞ്ഞൂ…
ഏകനായോന്റെ കണ്ണീർ രുചിച്ചൂ…
മൃത്യു തൻ ഭീതി നേരിൽ ഞാൻ കണ്ടൂ..
ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം അറിഞ്ഞൂ..
എന്നിരിക്കിലും വീണ്ടും കൊതിച്ചൂ…,,
നീ ചിരിക്കുന്നപോലെ ചിരിക്കുവാൻ,,,
വരും ജന്മത്തിൽ നീയായ്‌ ജനിക്കുവാൻ….

image

Advertisements

18 thoughts on “വരും ജന്മത്തിൽ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s