അന്നും ഇന്നും

പണ്ടൊക്കെ മഴപെയ്യാറ്‌ ഹൃദയത്തിലായിരുന്നത്രേ.
വയലിലും തൊടിയിലും പേക്കാച്ചിത്തവളകൾ കരയാറുമുണ്ടത്രേ.
ഇന്നത്തെ മഴയൊക്കെ കോൺക്രീറ്റ് പാകിയ മുറ്റത്താണ്.
നനവിൻ ഗന്ധമറിയിക്കാനൊരു മൺതരി പോലുമില്ലത്രേ.

image

Advertisements

15 thoughts on “അന്നും ഇന്നും

Add yours

      1. yes.. yes.. in fact I was thinking, in this busy world who has time to think about those missing nostalgic stuffs..but you are there, I am here.. so the species is not yet endangered..

        Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: