ഈ രാവുറങ്ങാതിരുന്നെകിൽ

അന്നു കേട്ടുപതിഞ്ഞ പാട്ടുകൾ
ഇന്നും കാതിൽ വന്നു ചേർന്നെങ്കിൽ
തണുത്ത വൃശ്ചികകാറ്റും മഴയും
കുളിർ പകരാനണഞ്ഞുവെങ്കിൽ
കണ്ടു കൊതിതീരാത്ത കനവുകൾ
കനത്ത രാവിൽ കൈകോർത്തുവെങ്കിൽ
അന്നു  നെയ്ത മോഹങ്ങൾ ചിറകു
വച്ചൊന്നു പാറിപ്പറന്നെങ്കിൽ ചാരെ
ഇന്നു നിലാവിൻ കയ്യൊപ്പുവീണ
രാവിന്നിരുണ്ടൊരീ ഏഴാം യാമങ്ങളിൽ,
വെള്ളക്കുതിരയെ പൂട്ടിയ തേരിൽ,
വന്നു കിനാവിലെ മാലാഖ എന്റെ,
നെറ്റിയിൽ സ്നിഗ്ധമായ് ചുംബിച്ചുവെങ്കിൽ,,,
ഒരു പുലരി ഉണരാതിരുന്നെങ്കിൽ
ഈ രാവുറങ്ങാതിരുന്നെകിൽ…

image

Advertisements

6 thoughts on “ഈ രാവുറങ്ങാതിരുന്നെകിൽ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s