കാലം പോയ പോക്ക്😜

“കൊല്ലെടാ കൊല്ല്
തുരുതുരെ വെടിവയ്ക്ക്
തല പൊട്ടിത്തെറിയ്ക്കട്ടെ,
ചോര ചിന്നിച്ചിതറട്ടെ,
മേലോട്ടുയർന്നു ചാടി
താഴേയ്ക്കു ബോംബെറിയ്
ഒന്നു പോലും ബാക്കി വേണ്ട”
ഞെട്ടിയുണർന്ന മുത്തച്ഛൻ
ജപിച്ചൂ രാമനാമം
തീവ്രവാദികളാണോ?
പടിയ്ക്കൽ ചെന്നെത്തി നോക്കി
കുട്ടികൾ കളിയ്ക്കയാണ്
മിനി മിലിഷ്യയാണത്രേ
പകച്ചുപോയി എന്റെ വാർദ്ധക്യം
image

Advertisements

10 thoughts on “കാലം പോയ പോക്ക്😜

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: