സ്നേഹിതർ

തളർന്നുവീണ വേളകളിൽ
താങ്ങായ് തണലായ് കൂടെ നിന്നോർ
ഞാനറിയാതെൻ നിഴലായി
രാവും പകലും പിൻതുടർന്നോർ
വേദനകളെൻ മിഴി നനച്ചപ്പോൾ
സ്നേഹസ്പർശനം കൊണ്ടതു മായ്ച്ചവർ
ഇടറിയ കാൽവെപ്പുകൾ കണ്ട്
ഒരൂന്നു വടിയായ് ഒപ്പം നിന്നവർ
കാലത്തിനൊപ്പം നീങ്ങാൻ
ഊർജ്ജമായെന്നിൽ നിറഞ്ഞവർ
നാളെകൾ പണിതുയർത്താൻ
തോൾ ചേർന്ന സ്നേഹിതർ
image

Advertisements

16 thoughts on “സ്നേഹിതർ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s